Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410717
Title Achtergrondconcentraties waterlichamen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en stoffenbalansen voor de Wieringermeer
Author(s) Boekel, E.M.P.M. van; Massop, H.T.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-report 2199) - 102
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) stikstof - fosfor - waterkwaliteit - oppervlaktewater - kaderrichtlijn water - voedingsstoffen - uitspoelen - landbouw - noord-holland - wieringermeer - nitrogen - phosphorus - water quality - surface water - water framework directive - nutrients - leaching - agriculture
Categories Water Quality
Abstract In dit onderzoek zijn de theoretische achtergrondconcentraties van stikstof en fosfor bepaald voor waterlichamen in de Wieringermeer op basis van water- en stoffenbalansen. Voor het opstellen van de balansen is een methodiek ontwikkeld die toepasbaar is voor stroomgebieden op verschillende schaalniveaus. Een aantal posten uit de waterbalans zijn goed bekend, voor de overige posten is een schatting gemaakt. De kwelflux is als restpost gebruikt. Voor het opstellen van de nutriëntenbalans is het van belang dat de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater juist wordt ingeschat. Hiertoe wordt het modelinstrumentarium stapsgewijs op basis van regionale kenmerken aangepast en worden modelresultaten vergeleken met gemeten nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid. De bronnen uit de nutriëntenbalans zijn ingedeeld in twee categorieën, (makkelijk) beïnvloedbare bronnen en de niet of nauwelijks beïnvloedbare bronnen. De relatieve bijdrage van de bronnen is gebruikt voor het bepalen van de theoretische achtergrondconcentraties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.