Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410856
Title Precisie plaatsing van drijfmest in maïs : veldproeven met precieze plaatsing van mest ten opzichte van de maïsrij bij bemesten en zaaien in aparte werkgangen en het effect op bodemdichtheid en mineralenbenutting
Author(s) Schans, D.A. van der; Meuffels, G.J.H.M.; Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van; Vermeulen, G.D.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 28
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - precisielandbouw - precisiezaai - akkerbouw - veldproeven - maïs - fertilizer application - placement - band placement - precision agriculture - precision drilling - arable farming - field tests - maize
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Maize
Abstract In 2009 is er ter oriëntatie een proefveld aangelegd om na te gaan of rijenbemesting met drijfmest in snijmaïs op zandgrond met behulp van RTK GPS tractor besturing in twee afzonderlijke werkgangen realiseerbaar is. Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het berijden van de grond na de hoofdgrondbewerking invloed heeft op de groei en ontwikkeling van maïs. In 2010 is de proefopzet aangepast en is een gangbare drijfmestinjecteur voorzien van 8 mestinjectietanden met een onderlinge afstand van 75 cm om de objecten beter te kunnen aanleggen. Er werden twee proeven aangelegd, één voor effecten van verschillende methoden van mestplaatsing en één voor de effecten van berijding. Ruim een week na de mestinjectie is maïs gezaaid met een 8-rijige precisie zaaimachine. Bij de mestplaatsingsproef werd het zaad bij twee objecten recht boven de mest en bij twee objecten 10 cm naast de mest werd gezaaid. Bij elke mestinjectievariant werden twee mesthoeveelheden, 20 en 35 ton varkensdrijfmest, toegepast. Van de objecten werden ontwikkeling, opbrengst en gehalten N en P vastgesteld. Tussen de verschillende bemestingsvarianten waren de verschillen in productie, stikstof- en fosfaat-opname nauwelijks significant. Dit wijst erop dat er sprake is van een hoge N mineralisatie op het perceel, veroorzaakt door jarenlange bemesting met dierlijke mest. Proeven met dit systeem zullen wellicht op schralere percelen tot andere resultaten komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.