Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411010
Title Toepassing van de R8-maatlat sedimentverontreiniging op de andere watertypen : een eerste verkenning
Author(s) Lange, H.J. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2223) - 32
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sedimentmaterialen - sedimentkwaliteit - verontreinigde sedimenten - macrofauna - ecologische beoordeling - waterkwaliteit - rivierengebied - sedimentary materials - sediment quality - contaminated sediments - ecological assessment - water quality
Categories Water Quality / Aquatic Ecology
Abstract Sedimentverontreiniging is op veel plekken aanwezig in Nederland. Recent is voor het Benedenrivierengebied (R8) een maatlat macrofauna ontwikkeld, waarin sedimentverontreiniging als aparte stressor beoordeeld wordt. Onderzocht is of de R8-maatlat toegepast kan worden op andere watertypen met sedimentverontreiniging. Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen: • Betrek ecologische kennis in de onderbouwing van de R8-maatlat en de indicatorwaarden. • Herken sedimentverontreiniging als een verborgen stoplicht in het bereiken van een goede waterkwaliteit. • Gebruik beschikbare kennis (zowel uit de praktijk als uit de wetenschap) van ‘stoplichten’ om te oordelen in welke volgorde en samenhang maatregelen nut hebben. • Gebruik deze kennis om tot een kosten-effectievere set maatregelen te komen om te voldoen aan de eisen van KRW en Natura2000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.