Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411078
Title Bepaling percentage aal onder de totaal-TEQ limiet in de voor aalvangst gesloten gebieden
Author(s) Kotterman, M.J.J.; Bierman, S.M.; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P.; Schobben, J.H.M.
Source Wageningen : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/11) - 52
Department(s) IMARES Milieu
IMARES Visserij
RIKILT - R&C Contaminanten
Rikilt B&T Toxicologie en Effectanalyse
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) palingen - visvangsten - visserij - toxiciteit - beoordeling - waterlopen - rivieren - nederland - eels - fish catches - fisheries - toxicity - assessment - streams - rivers - netherlands
Categories Fisheries
Abstract In de voor aalvangst gesloten gebieden is het gemiddelde gehalte van totaal-TEQ (ToxicEQuivalents; een maat voor de dioxine-achtige toxiciteit) in aal, gemeten in de jaarlijkse monitoring, normoverschrijdend. Op basis hiervan heeft de Staatsecretaris van EL&I, in afstemming met het ministerie van VWS, de vangst van aal in die gebieden verboden. Door de natuurlijke variatie zal een percentage van de aal mogelijk totaal-TEQ gehalten beneden de wettelijke consumptienorm van 12 picogram TEQ/gram versgewicht bevatten. Deze aal is voor consumptie geschikt, maar door het vangstverbod kan deze niet worden gevangen. Het ministerie van EL&I wil deze gederfde inkomsten compenseren. Hiervoor moet worden vastgesteld welk percentage van de vangst van de aalvissers uit deze voor consumptie geschikte aal bestaat. De doelstelling van dit onderzoek is om met behulp van verschillende datasets te schatten welk deel van de potentiele commerciële aalvangst in de gesloten gebieden totaal-TEQ-gehalten bevat beneden de gestelde totaal-TEQ limiet van 12 pg/g vis. Drie datasets zijn al beschikbaar, één dataset is in dit onderzoek verkregen; totaal-TEQ gehalten in 100 individuele alen. Hiermee kan de variabiliteit in het TEQ-gehalte binnen een mengmonster aal worden berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.