Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411534
Title Literatuurstudie: teeltaspecten rond de productie van koolzaad voor biodiesel : een inventarisatie op basis van literatuuronderzoek
Author(s) Mheen, H.J.C.J. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 39
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) koolzaad - brandstofgewassen - teelt - cultuurmethoden - akkerbouw - biobased economy - rape - fuel crops - cultivation - cultural methods - arable farming
Categories Oil Crops
Abstract Vanwege de recente belangstelling, vanuit de Nederlandse akkerbouwsector, voor de productie van biodiesel uit koolzaad is, in opdracht van het Hoofdproductschap voor de Akkerbouw (HPA), een literatuurstudie uitgevoerd waarin diverse teeltaspecten van de koolzaadteelt, voor zover mogelijk vanuit het gezichtspunt van de non-food/biodiesel toepassing, worden behandeld. Bij het, tot nog toe, ontbreken van specifiek omschreven teeltmaatregelen voor de non-food koolzaadproductie is daarbij uitgegaan van algemene koolzaadteeltliteratuur, waarvan zowel oud als nieuw materiaal werd doorgenomen. Uitgangspunt voor 'biodieselkoolzaad' is een zo efficiënt mogelijke, optimale, zaad- en olieproductie tegen lage kosten. Ook de mogelijke inpassing van (winter- en zomer-)koolzaad in een zandgrond bouwplan is, gericht op de te verwachten teeltverbreding binnen de Nederlandse akkerbouw, van belang. Met betrekking tot de koolzaadteelt op zandgrond wordt aandacht besteed aan de nematologische aspecten daarvan, en de mogelijkheden voor toepassing van organische mest. Onderzoeksresultaten m.b.t. het, door een juiste combinatie van zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, plantdichtheid, stikstofbemesting en groeiregulatie, verkrijgen van een optimaal productief gewasbestand worden beschreven. Suggesties worden gedaan voor teeltmaatregelen gericht op een lage kosten ('low-cost') teeltsysteem, waaronder een beperkte (ongedeelde) bemesting, een beperkte gewasbescherming en de zaadoogst direct van stam. Het projectrapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het, in het kader van het koolzaad/biodieselproject, uit te voeren teeltonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.