Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411692
Title Met Boxer betere mogelijkheden voor onkruidbestrijding in de graszaadteelt
Author(s) Borm, G.E.L.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - grassen - zaadproductie - zaden - graszaden - akkerbouw - herbiciden - plant protection - weed control - grasses - seed production - seeds - grass seeds - arable farming - herbicides
Categories Plant and Crop Protection (General) / Weed Control
Abstract Het aantal herbiciden dat in de graszaadteelt mag worden toegepast is de laatste jaren sterk afgenomen. Door het wegvallen van o.a. Tribunil, diuron en TCA zijn de bestrijdingsmogelijkheden van straatgras, ruw beemdgras en opslagplanten van granen dermate gering geworden dat een deel van het veldbeemdareaal uit Nederland verdwenen is. In het voorjaar van 2003 is in het kader van de "Vrijstellingsregeling gewasbeschermingsmiddelen 2003" de toepassing van Boxer in zaadgewassen van zwenk- en raaigrassen toegestaan, waarmee een kentering is doorgezet t.a.v. de bestrijdingsmogelijkheden van ongewenste grassen in graszaadgewassen. Het beweiden van met Boxer bespoten graszaadpercelen of het vervoederen van het graszaadstro dat hiervan afkomstig is, mag in het kader van deze vrijstellingsregeling niet gebeuren. Tevens geldt dat de toepassing dient plaats te vinden met 90% driftreducerende doppen. Door de firma (Syngenta) is inmiddels een reguliere uitbreiding van de toelating van Boxer in graszaadgewassen aangevraagd. In het onkruidbestrijdingsonderzoek in graszaadgewassen, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), is dit middel uitvoerig beproefd. De ervaringen uit dit onderzoek, dat werd gefinancierd door het productschap Granen, Zaden en Peulvruchten, worden hier belicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.