Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411986
Title Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011
Author(s) Kemmers, R.H.; Delft, S.P.J. van; Boxman, A.W.; Veerkamp, M.T.
Source Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport / DKI nr. 2011/OBN153-DZ) - 116
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
Sub-department of Soil Quality
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) plaggen steken - herstelbeheer - zandgronden - bossen - naaldbossen - bodemchemie - humusvormen - bosecologie - natura 2000 - sod cutting - restoration management - sandy soils - forests - coniferous forests - soil chemistry - humus forms - forest ecology
Categories Soil Chemistry / Nature Management (General)
Abstract In het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft de Unie van Bosgroepen het proefproject “Plaggen in naaldbos op arme zandgronden” in uitvoering genomen. Omdat een dergelijke proefmaatregel monitoringplichtig is, werd in 2005 opdracht gegeven in een aantal bosopstanden het effect van de maatregelen te monitoren. Doel van het plaggen is de ruwe humus- en strooisellaag (L-, F- en H-horizont), met de grote hoeveelheden stikstof die zich daarin hebben geaccumuleerd, te verwijderen, waardoor de veel nutriëntarmere, open, minerale bodem aan het oppervlak komt. De vraag is of deze veranderingen in de abiotische omstandigheden leiden tot een herstel van de bosvitaliteit en de kenmerkende vegetatie met een grote soortenrijkdom van mossen, korstmossen en mycorrhiza-paddenstoelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.