Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412189
Title Resultaten van onderzoek naar de effecten van schietactiviteiten vanaf Fort Erfprins te Den Helder op vogels en zeehonden op de Razende Bol. een beoordeling op basis van de Flora- en Faunawet
Author(s) Smit, C.J.
Source Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C106/11) - 73
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) militaire activiteiten - vogels - zeehonden - nadelige gevolgen - natuurbescherming - kop van noord-holland - military activities - birds - seals - adverse effects - nature conservation
Categories Nature Management (General) / Aves
Abstract Vanaf het Zeefront van Fort Erfprins worden door de Koninklijke Marine al meer dan 100 jaren schietoefeningen gehouden. Door het Ministerie van Defensie is op 7 maart 2007 een ontheffing aangevraagd krachtens de Flora- en faunawet voor het doen van onderzoek naar de eventueel verontrustende en verstorende effecten van de schietoefeningen. In het voorliggende rapport wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van de broedvogels, van de aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels en van de aanwezige aantallen Gewone en Grijze Zeehonden op en nabij de Razende Bol. De aan- en afwezigheid van vogels en zeehonden is sterk verschillend per deelgebied. Zeehonden waren in 2008 en het voorjaar van 2009 altijd aanwezig op de noordoostpunt en vaak ook langs de noordelijke rand van de Razende Bol. Verschillende groepen vogels, zoals grote meeuwen en Aalscholvers, worden vooral langs de zuidelijke rand van de plaat aangetroffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.