Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412501
Title Duurzaamheidprestaties op het gebied van Milieu : Deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw
Author(s) Sukkel, W.; Wijk, C.A.P. van; Vermeij, I.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 82
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) milieubeheer - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - indicatoren - milieueffect - mest - bemesting - nutriëntenuitspoeling - emissie - bodembeheer - verontreiniging - environmental management - organic farming - sustainability - sustainability indicators - indicators - environmental impact - manures - fertilizer application - nutrient leaching - emission - soil management - pollution
Categories Environmental Management (General) / Organic Farming
Abstract In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten geactualiseerd (Sukkel et al, 2007) als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 werden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kan het bedrijfsleven mogelijk beter onderbouwde argumenten voor de promotie van biologische producten en biologische landbouw opstellen. Daarnaast geeft de inventarisatie een verbeterd inzicht in de prestaties van de biologische landbouw op de genoemde duurzaamheidthema’s. In dit rapport wordt aandacht besteedt aan milieuverontreiniging (accumulatie en emissie) door nutriënten, zware metalen en pesticiden aan de productie van afval en aan eindige of (potentieel) schaarse productiemiddelen. In deze laatste categorie zijn Fosfor, water en bodem meegenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.