Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413079
Title Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010
Author(s) Koeijer, T.J. de; Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 116) - 36 p.
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Abstract De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor de periode 2006-2010 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van 1) analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en 2) modelberekeningen met MAMBO. Dit rapport geeft een synthese van de resultaten. Het berekend aanbod op de mestmarkt is in de periode 2006-2010 met 13% gestegen tot 85 mln. kg fosfaat in 2010. Het geregistreerde aanbod is in diezelfde periode met 35% gestegen tot 81 mln. kg fosfaat in 2010 op basis van gecorrigeerde data. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met 40% de belangrijkste post van de totale afzet van dierlijke mest. In 2010 was er voor 6 mln. kg fosfaat geen bestemming. Hierdoor wordt de druk op de mestmarkt in 2011 vergroot, waardoor de afzetprijzen relatief hoog zullen zijn. Voor het afzetten van de totale hoeveelheid aangeboden mest plus het overschot van 2010 dat in theorie in 2011 op de markt zou moeten komen, zal er of meer mest moeten worden geëxporteerd en/of meer mest moeten worden verwerkt. Ook het scheiden van mest en een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer kunnen een bijdrage leveren. Trefwoorden: dierlijke mest, fosfaat, mestmarkt, mestafzetprijzen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.