Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413312
Title Ontwikkeling van de bodemkwaliteit in Gelderland : trends in het Meetnet Bodemkwaliteit (1997-2010)
Author(s) Rietra, R.P.J.J.; Voogd, J.C.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2231) - 44
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemchemie - bodembescherming - bodemkwaliteit - monitoring - gelderland - bodembeleid - soil chemistry - soil conservation - soil quality - soil conservation policy
Categories Soil Chemistry
Abstract Het rapport geeft een analyse van de toestand en trends in het meetnet bodemkwaliteit van de provincie Gelderland in de periode 1997-2010. Bij aanvang van het meetnet was het bodembeleid erop gericht dat de bodemkwaliteit niet verder verslechterde. De doelstelling van het meetnet was daarom het volgen van de trends. Het beleid heeft later vorm gekregen in wetten (KRW, Natura 2000, nitraatrichtlijn) die kwaliteitseisen stellen aan grond- en oppervlaktewater, en die maatregelen vragen als aan de eisen niet wordt voldaan. Conform de verwachting is geconstateerd dat de concentraties van stoffen die door de bodem sterk gebufferd worden niet veranderd zijn. Maatregelen in mestwetgeving hebben wel succes gehad want in het meetnet wordt al een daling van de kaliumconcentratie gevonden op zandgrond. Verder wordt een consistente daling van de cadmiumconcentratie gevonden wat een gevolg is van de verlaagde luchtverontreiniging met cadmium. Het rapport geeft suggesties voor toepassingsmogelijkheden van het meetnet voor het huidige beleid. Het huidige meetnet bodemkwaliteit heeft de functie van een 'early warning system' dat aangeeft dat bepaalde verbeteringen plaatsvinden maar dat de bodem nog heel lang stoffen zal blijven naleveren aan het grond- en oppervlaktewater.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.