Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414351
Title Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford
Author(s) Tol-Leenders, T.P. van; Grift, B. van der; Walvoort, D.J.J.; Janssen, G.M.C.M.; Rozemeijer, J.; Marsman, A.; Mulder, H.M.; Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2222) - 98
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
SS - Soil Geography
Sub-department of Soil Quality
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) monitoring - oppervlaktewater - waterlopen - kaderrichtlijn water - mest - stikstof - fosfor - waterkwaliteit - stroomgebieden - drenthe - zuid-holland - gelderland - surface water - streams - water framework directive - manures - nitrogen - phosphorus - water quality - watersheds
Categories Water Quality
Abstract Om de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit te kwantificeren is inzicht in de bijdrage van (diffuse) bronnen en de transportroutes naar het oppervlaktewater noodzakelijk. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in vier stroomgebieden is er vanaf 2004 aanvullend in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegevens en het leggen van relaties tussen bronnen en routes waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit rapport worden de oppervlaktewatermetingen in ruimte en tijd voor de vier gebieden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op monitoring van beleid. Daarnaast zijn uit alle kennis die binnen Monitoring Stroomgebieden is opgedaan, de vijfentwintig belangrijkste tips gehaald voor het waterbeheer om zicht te krijgen op de nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden zodat de kwaliteit efficiënt kan worden gestuurd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.