Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 414415
Title Participatieve ontwikkeling : samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw
Author(s) Koopmans, C.J.; Veluw, K. van; Wijnands, F.G.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 68
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - participatieve methoden - participatie - samenwerking - publiek-private samenwerking - innovaties - systeeminnovatie - Nederland - agricultural research - organic farming - participation methods - participation - cooperation - public-private cooperation - innovations - system innovation - Netherlands
Categories Organic Farming / Research Methodology
Abstract Bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouwsector is veel nieuwe kennis en innovatie nodig. Kenmerkend voor Nederland is dat bij het oppakken van deze uitdagingen voor de toekomst nauw wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen; de zogenaamde ‘gouden driehoek’. In de biologische sector is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze ‘gouden driehoek’ en de wijze waarop kennisinstellingen en bedrijfsleven kunnen samenwerken in een vraaggestuurde context. Met deze uitgave willen we inspiratie bieden aan beleidsmakers en iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.