Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 415053
Title Voorkomen van beschermde vissoorten t.b.v. het windpark IJsselmeerdijk
Author(s) Deerenberg, C.M.; Boois, I.J. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES UR C136/11) - 15
Department(s) IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vissen - beschermde soorten - landgebruiksplanning - windenergie - ijsselmeer - monitoring - fishes - protected species - land use planning - wind power - lake ijssel
Categories Aquatic Ecology / Energy
Abstract Nuon onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande windparken Harry van den Kroonenberg, Irene Vorrink en Jaap Rodenburg te saneren en deze te vervangen door een nieuw windpark en daarmee invulling te geven aan de beleidsregel 'Windmolens 2008' van de provincie Flevoland. In het kader van verzamelen van informatie over de ecologische situatie in het gebied van de windparken, heeft Nuon IMARES gevraagd informatie te leveren over het voorkomen van beschermde vissoorten in het gebied rond de windparken. Vanwege de Flora- en Faunawet (waar onder regelingen uit de Natuurbeschermingswet 1998) moet de aan- of afwezigheid van strikt beschermde soorten in het plangebied onderzocht worden, om te kunnen beoordelen of realisatie overtreding van beschermingsbepalingen kan inhouden. Het voorliggende rapport beperkt zich tot de beschermde vissoorten. Het zoekgebied betreft ruwweg het gebied dat wordt begrensd door de IJsselmeerdijk, de Flevocentrale, de Vaargeul Amsterdam-Lemmer en de Ketelbrug
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.