Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419490
Title Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Author(s) Elings, C.; Zijlstra, R.; Koomen, E.; Groot, S. de
Source Nijmegen : Geodan en Royal Haskoning - 120 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) verkeer - infrastructuur - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - milieueffectrapportage - natura 2000 - traffic - infrastructure - physical planning - government policy - environmental impact reporting
Categories Land Use Planning
Abstract Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming. Bovendien is in het planMER een zogenaamde voortoets opgenomen, waarin mogelijke consequenties voor de instandhouding van de strikt beschermde Natura2000-gebieden zijn verkend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.