Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429911
Title General Surveillance van genetisch gemodificeerde gewassen. Inventatisatie van monitoringssystemen in de agrarische ruimte
Author(s) Brink, L. van den; Bus, C.B.; Lotz, L.A.P.; Wiel, C.C.M. van de; Riemens, M.M.; Timmer, R.D.
Source Lelystad : PPO AGV (Report / COGEM CGM 2012-08) - 50
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
WUR Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) genetische modificatie - monitoring - gewasmonitoring - aardappelen - suikerbieten - maïs - akkerbouw - nederland - genetic engineering - crop monitoring - potatoes - sugarbeet - maize - arable farming - netherlands
Categories Genetic Engineering
Abstract In Europa zijn vergunninghouders van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen verplicht om te monitoren op mogelijke onverwachte, schadelijke effecten voor mens en milieu bij import of teelt van een gg-gewas. Dit wordt ‘general surveillance’ genoemd. Deze general surveillance vindt plaats in aanvulling op de uitvoerige risicobeoordeling die is gedaan in het kader van de toelating van het gg-gewas. De Nederlandse overheid heeft eerder aangegeven de general surveillance buiten de landbouwpercelen op zich te willen nemen en daarbij gebruik te willen maken van bestaande ecologische monitorings-netwerken, zoals het Netwerk Ecologische Monitoring. Bureau GGO en de COGEM hebben zich de vraag gesteld of er ook netwerken bestaan die zich richten op de monitoring van gewassen binnen de landbouwpercelen en of deze geschikt zijn voor general surveillance van gg-gewassen. De onderzoekers beschrijven verschillende monitoringsnetwerken die actief zijn bij de teelt van conventionele gewassen. De COGEM signaleert dat deze agrarische monitorings-netwerken niet één op één gebruikt kunnen worden voor general surveillance van gg-gewassen op de akker. De COGEM merkt op dat bevordering door de overheid van de participatie aan de netwerken en van centrale dataopslag de netwerken beter bruikbaar kunnen maken voor general surveillance. Tevens is zij van mening dat er een centraal meldpunt zou moeten komen waar eventuele waarnemingen gemeld en verzameld kunnen worden. Een periodieke bijeenkomst van de waarnemers kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van deze monitoring. Gezien de aard van de monitorings-netwerken in de agrarische ruimte geeft de COGEM in overweging om de inzet van deze netwerken bij een centrale instantie onder te brengen al dan niet de overheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.