Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432271
Title Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden
Author(s) Harmsen, J.; Rietra, R.P.J.J.; Groenenberg, J.E.; Lahr, J.; Toorn, A. van den; Zweers, H.
Source Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-22) - ISBN 9789057735622 - 150
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Alterra - Sustainable soil management
Alterra - Animal ecology
Alterra - Environmental risk assessment
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) baggeren - sloten - veengronden - zware kleigronden - landbouwgrond - bodemkwaliteit - bodemverontreiniging - inventarisaties - dredging - ditches - peat soils - clay soils - agricultural land - soil quality - soil pollution - inventories
Categories Soil Pollution / Soil Chemistry
Abstract De meeste baggerspecie, inclusief licht verontreinigde baggerspecie die vrijkomt bij onderhoud van watergangen, wordt verspreid op landbouwpercelen. Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om op praktijkschaal na te gaan of op dit moment de praktijk van het verspreiden van licht verontreinigde bagger meetbare effecten heeft veroorzaakt en aan te geven wat er in de toekomst kan worden verwacht bij voortzetting van de huidige praktijk. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de onderzochte klei- en veengebieden de praktijk van verspreiden van baggerspecie niet heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de bodem. Achteruitgang is echter wel mogelijk als de praktijk van verspreiden meer opschuift in de richting van de kwaliteit die maximaal is toegestaan. Op basis van het onderzoek worden diverse aanbevelingen voor het beleid gemaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.