Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432642
Title Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : relevante emissieroutes per werkgebied van het project ‘Water ABC’
Author(s) Werd, H.A.E. de; Wal, A.J. van der
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO 2012-21) - 49
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) waterkwaliteit - pesticiden - kwaliteitsnormen - emissie - inventarisaties - akkerbouw - fruitteelt - bloembollen - maïs - boomteelt - water quality - pesticides - quality standards - emission - inventories - arable farming - fruit growing - ornamental bulbs - maize - arboriculture
Categories Water Quality
Abstract In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het project (ABC: aanpak, borging, certificering) richt zich op de borging van maatregelen om emissies naar oppervlaktewater tegen te gaan. Dit rapport kan gebruikt worden bij de keuze van emissierisico’s en maatregelen waarop de borging gericht wordt. Per regio + sector is een inschatting gemaakt van het risico op normoverschrijding voor de combinaties van emissieroute en locatie. Vervolgens is er een inschatting gemaakt van het deel van de bedrijven waarop deze emissieroute daadwerkelijk voorkomt en een risico voor het oppervlaktewater vormt. Bij de inschatting van relevantie en voorkomen is rekening gehouden met de voor de regio meest relevante ‘probleemstoffen’ in oppervlaktewater en hun eigenschappen (zie bijlage 2) en met gebiedskenmerken als grondsoort, slootdichtheid, etc..
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.