Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432981
Title Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 2 - Desktop studie afzetmogelijkheden van concentraat als meststof voor andere teelten
Author(s) Balendonck, J.; Feenstra, L.; Os, E.A. van; Lans, C.J.M. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1204) - 87
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) afvalwaterbehandeling - afvalwater - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - teeltsystemen - vloeibare meststoffen - concentraten - economische haalbaarheid - milieuwetgeving - methodologie - Nederland - waste water treatment - waste water - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - cropping systems - liquid manures - concentrates - economic viability - environmental legislation - methodology - Netherlands
Categories Waste Water Treatment / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Dit rapport geeft de resultaten van een desktop studie naar de haalbaarheid van valorisatie van stikstof-, fosfaat- en natriumrijke afvalwaterstromen uit de substraatteelt. Afzetroutes voor grondteelten, substraatteelten en aquacultuur zijn geëvalueerd door te kijken naar de gewenste samenstelling, logistiek, wetgeving, markt en implementatie termijn. Milieuwetgeving stelt dat hergebruik mag als het om dezelfde toepassing gaat. Voor hergebruik in een andere teelt, buiten het eigen bedrijf, is een vergunning nodig. Om transportkosten te besparen moet de afvalwaterstroom hoog geconcentreerd en het liefst dichtbij afgezet worden. Nutriëntenrijke drijfmest is op de markt een grote concurrent. Bewerking is vaak nodig omdat afnemers eigen kwaliteitseisen stellen. Met geavanceerde oxidatie, elektrochemische flocculatie en O3 met actief kool kunnen ziektekiemen en gewasbeschermingsmiddelen deels verwijderd worden. Met nano-filtratie en elektrodialyse kan tot op zekere hoogte de nutriëntensamenstelling aangepast worden. Voor de korte termijn worden kansen gezien voor de afzet naar meststoffenleveranciers van vloeibare meststoffen en de bemesting van grasland. Voor de langere termijn zijn er kansen voor toepassing als aanvullende bemesting bij zout-tolerante teelten, mits uit onderzoek economisch interessante rassen daarvoor beschikbaar komen. Ook de algenteelt voor biobrandstof zou op termijn een markt kunnen vormen. Er moet wel gezocht worden naar het type alg dat optimaal presteert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.