Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433210
Title De bodemkwaliteit in Nederland in 2006-2010 en de verandering ten opzichte van 1993-1997 : resultaten van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit
Author(s) Wattel-Koekoek, E.J.W.; Vliet, M.E. van; Boumans, L.J.M.; Spijker, J.; Leeuwen, T.C. van
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680718003/2012) - 418
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bodemverontreiniging - bodemtypen - bodemkwaliteit - pesticiden - inventarisaties - grondwaterverontreiniging - akkerbouw - soil pollution - soil types - soil quality - pesticides - inventories - groundwater pollution - arable farming
Categories Soil Pollution
Abstract Conform de eerste doelstelling is de bodemkwaliteit van de tien categorieën geïnventariseerd en zijn die met elkaar vergeleken. De zandgronden onder bos hebben de laagste zuurgraad en hoogste aluminiumconcentratie van alle categorieën. De zandgronden onder landbouw hebben een hogere zuurgraad, waarschijnlijk door bekalking. Zoals verwacht bevatten kleigronden een groter aandeel van deeltjes die kleiner zijn dan twee micrometer, en hebben veengronden een hoger organisch stofgehalte dan zandgronden. Klei- en veengronden hebben significant hogere gehalten ijzer, mangaan en zware metalen dan zandgronden. Insecticiden als lindaan en dieldrin zijn vooral aangetroffen in gronden onder akkerbouw. Hoewel deze gewasbeschermingsmiddelen uit de handel zijn, kunnen er nog steeds resten van worden aangetroffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.