Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433331
Title Optimaal sluiten van mineralenkringlopen : rekenmodel om diëten, mineralenstromen en landgebruik op elkaar af te stemmen
Author(s) Cormont, A.; Janssen, S.J.C.
Department(s) Alterra - Earth informatics
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) mineralen - veehouderij - dierlijke meststoffen - diervoedering - minerals - livestock farming - animal manures - animal feeding
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Wat is - gegeven het beschikbare areaal en de populatie in een regio - de optimale balans van de teelt van veevoer- en voedingsgewassen, het aantal productiedieren en voedings- en voerdiëten? Het gaat in deze studie om een theoretische exercitie, waarin gekeken wordt naar - landbouwkundig, milieukundig en voedingskundig- optimale situaties van kringloopsluiting; een verkenning van de puur technische mogelijkheden, zonder in te gaan op haalbaarheid in de praktijk. Een optimale balans betekent hier een zo goed mogelijk gesloten kringloop van nutriënten als stikstof, kalium en fosfor. Daarnaast wordt hier gestreefd naar een optimale benutting van dierlijke mest als bron van voedingsstoffen voor de gewasteelt, onder de randvoorwaarden van een gezond dieet voor mensen en productiedieren en de instandhouding van een gezond bodemsysteem. Het ontwikkelde rekenmodel is bedoeld om het sluiten van kringlopen van verschillende (micro-)nutriënten op verschillende regioschalen te bestuderen. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de stikstofcyclus. Er is gerekend voor een situatie zonder kunstmest. Humane excretie is niet meegenomen. Uit oogpunt van databeschikbaarheid is ervoor gekozen te rekenen met Nederlandse data.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.