Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 433424
Title Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater: het doorbreken van de vicieuze cirkel
Author(s) Lahr, J.
Source Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SKB Portfolio versie 2) - 32 p.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Research report
Publication year 2012
Abstract Het doel van het project is om d.m.v. screening van nieuwe verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater kennis te vergaren over de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen in bodem. Het project beoogt handvatten te leveren voor toekomstig milieubeleid en -beheer t.a.v. deze stoffen bodem, grondwater en oppervlaktewater. Door nu aandacht te besteden aan mogelijke problemen met verontreinigingen waar men nog geen weet van heeft, kunnen grotere problemen in de toekomst worden voorkomen en wordt vermeden dat het oplossen van deze problemen naar toekomstige generaties wordt doorgeschoven. Er wordt een drietal pilot studies uitgevoerd gericht op de volgende verontreinigingsscenario’s: (1) ontwormingsmiddelengebruik in de paardenhouderij, (2) bagger op de kant en (3) toepassing van een mineralenconcentraat uit de mestverwerking als kunstmestvervanger op de bodem. Het project is opgezet als een monitoringonderzoek. Op diverse geselecteerde locaties wordt een batterij aan chemische en biologische meetmethoden ingezet om te bepalen wat de concentraties en effecten van bepaalde nieuwe verontreinigingen zijn in diverse milieucompartimenten en wat de mogelijke risico’s van de verontreinigingen zijn. Het project kenmerkt zich door (1) een risicobenadering (o.a. gebruik bioassays, vergelijking analyseresultaten met drempelwaarden), (2) een systeembenadering (verschillende milieucompartimenten worden in onderlinge samenhang bestudeerd) en (3) een getrapte opzet (de meest verontreinigde ‘hot spots’ uit een eerste screening worden aan nadere analyses onderworpen). De opgedane kennis wordt gedeeld met de betrokken partijen en andere eindgebruikers d.m.v. een afsluitende workshop. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal 1½ jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.