Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434718
Title Terugblik op het ILG : kwalitatieve evaluatie van het investeringsbudget Landelijk Gebied
Author(s) Boonstra, F.G.; Vullings, L.A.W.; Kwakernaak, C.; Fontein, R.J.; Kuindersma, W.; Goossen, C.M.; Sanders, M.E.; Grift, E.A. van der; Kamphorst, D.A.; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2371) - 94
Department(s) Alterra - Governance
PPO Bees
Alterra - Integrated water and catchment management
Alterra - Biodiversity and policy
Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionaal beleid - regionale planning - investeringsbeleid - ecologische hoofdstructuur - provincies - regional policy - regional planning - investment policy - ecological network - provinces
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract Deze kwalitatieve evaluatie gaat over de resultaten van vijf jaar Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het onderzoek toont dat het ILG heeft bijgedragen aan een versterking van de provinciale regie in het landelijk gebied. Het Rijk trok zich terug, maar hield via gedetailleerde bestuursovereenkomsten met provincies en jaarlijkse voortgangsbewaking wel bemoeienis. De resultaatgerichtheid in het beleid voor het landelijk gebied is toegenomen door de afspraken over te leveren prestaties in de ILG-bestuursovereenkomsten en de vaste termijn van zeven jaar. De bundeling van rijksgelden in het ILG droeg bij aan een bundeling van geldstromen op provinciaal niveau. Dit maakte het gemakkelijker voor provincies om doelen en geldstromen te koppelen in integrale gebiedsgerichte projecten. Maatschappelijke organisaties zijn actiever betrokken geraakt bij het beleid voor het landelijk gebied. Voor burgers geldt dit nauwelijks. Het ILG beoogde ook versnelling van de uitvoering. De grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verliep in ongeveer hetzelfde tempo als vóór het ILG. Over het tempo van de inrichting EHS zijn geen eenduidige conclusies te trekken. De toename van het areaal particulier natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar met de periode daarvoor. Bij agrarisch natuurbeheer is sinds kort een voorzichtige toename te zien na een jarenlange daling. Het is niet duidelijk of de realisatie van Recreatie om de Stad in de ILG-periode sneller is gegaan. Van verbetering van de milieucondities door vernatting was nog geen sprake in de ILG-periode, omdat de verdrogingsbestrijding nog nauwelijks van de grond kwam. Het ILG is echter eerder gestopt dan de bedoeling was. Dit noopt tot voorzichtigheid bij het verbinden van conclusies aan de beschikbare cijfers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.