Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434751
Title Goed Gietwater: Werkpakket 2: Kwaliteit gietwater en groeiprestaties
Author(s) Blok, C.; IJdo, M.L.; Maas, A.A. van der; Marrewijk, I. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1215) - 48
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - waterkwaliteit - irrigatie - emissie - kwaliteitsnormen - ontsmettingsmiddelen - organische stof - groeiremmers - tests - greenhouse horticulture - water quality - irrigation - emission - quality standards - disinfectants - organic matter - growth inhibitors
Categories Water Quality / Horticulture
Abstract Referaat De opkweeksector stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gietwater ter voorkoming van groeiremming en ziekten. Lozingen en emissies zijn soms een uitweg om risico’s te mijden. Het project Goed Gietwater beoogt de ontwikkeling van een duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw. Hiermee moet de emissie geminimaliseerd worden. In dit verslag over werkpakket 2 wordt een geselecteerd aantal factoren die de kwaliteit van het gietwater negatief kunnen beïnvloeden nader onderzocht. Het gaat om een ontsmettingsmiddel (natrium hypochoriet), twee organische stoffen (POW-humus en kokoschips) een remstof (Alar) en een vloeier. Deze stoffen worden in meetreeksen getest op groeiremming. Natrium hypochloriet laat groeiremming zien vanaf 45 mg/l, ook Alar (Daminozide) remt de groei vanaf 45 mg/l. De organische stoffen en de vloeier vertonen geen groeiremming. Een hoog gehalte aan organische stof beïnvloedt wel de groei van micro-organismen en kan verstorend werken bij de UV-ontsmetting. In een tweede reeks testen is gekenen naar het tenietdoen van de groeiremming met geavanceerde oxidatie. Geavanceerde oxidatie (AOX) lijkt geen oplossing te bieden voor afbraak van natrium hypochloriet, humus en exudaat van kokoschips bij de in de praktijk toegepaste UVc-dosis (maximaal 250 mJ/cm2). Vloeier in demiwater wordt bij een hoge dosis peroxide (30ppm) en 240mJ/cm2 UVc tot 45% afgebroken. AOX leidt niet tot substantiele afbraak van remstoffen. Abstract The propagation sector demands a very high quality of irrigation water to prevent negative growth effects and diseases. Discharge of nutrient solution is sometimes used to avoid risks for the crop. The project Goed Gietwater (Good Irrigation Water) aims to develop sustainable water technology for nurseries in greenhouse horticulture. The underlying aim is to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. This report decribes how in Work Package 2 a selected number of quality determining factors was investigated in laboratory experiments. The tested materials were a disinfectant (sodium hypochlorite), two organic compounds (POW-humic and coconut chips) a growth control agent (Alar) and a surfactant as used in rockwool. Sodium hypochlorite gave growth inhibition from 45 mg/l on, Alar (Daminozide) reduced growth from 45 mg/l. The organic substances and surfactant showed no growth inhibition. In a subsewuent series of tests advanced oxidation (AOX) seems no solution to destruct sodium hypochlorite or POW humus or the exudate of coir chips when applied in practical UVc doses (up to 250 mJ/cm2). Surfactant with a high dose peroxide (30 ppm) and 240mJ/cm2 UVc is broken down up to 45%. AOX does not readily destrcut growth control agents.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.