Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436756
Title Evaluatie landbouw en KRW : evaluatie meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Author(s) Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W.; Gerven, L.P.A. van; Hattum, T. van; Kselik, R.A.L.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Walsum, P.E.V. van; Bolt, F.J.E. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-report 2326) - 94
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouw - stikstof - fosfaat - kaderrichtlijn water - waterverontreiniging - modellen - uitspoelen - oppervlaktewater - stroomgebieden - mestbeleid - agriculture - nitrogen - phosphate - water framework directive - water pollution - models - leaching - surface water - watersheds - manure policy
Categories Water Quality
Abstract In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) is in 2007 een onderzoekstraject ingezet om inzicht te verschaffen in de verwachte realisatie van de KRW-doelen en welke aanvullende maatregelen mogelijk en kosteneffectief zijn. Voor het beantwoorden van de kennisvragen is het modelinstrumentarium ECHO ontwikkeld. De plausibiliteit van de model-resultaten zijn in beeld gebracht door de berekeningen te vergelijken met metingen in het oppervlaktewater. De modelresultaten worden beter door het gebruik van nieuwe uit- en afspoelingsgegevens op basis van STONE 2.4 en retentie in het oppervlaktewater. De toestand en trends in het oppervlaktewater zijn in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 in beeld gebracht op basis van metingen in het oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat 30% van de meetpunten in het zoete oppervlaktewater voldoet aan zowel de stikstof- en fosfordoelstellingen van de KRW. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Uit de studie blijkt verder dat aanvullende maatregelen kosteneffectief kunnen worden ingezet om de nutriëntenbelasting te verlagen als rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit van de maatregelen, de gewenste nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater en afwenteling vanuit bovenstroomse gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.