Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436759
Title Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
Author(s) Heinen, Marius; Assinck, F.B.T.; Voogt, W.; Swinkels, G.L.A.M.; Balendonck, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2369) - 74
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Alterra - Soil physics and land use
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - chrysanten - chrysanthemum - emissie - simulatiemodellen - lysimeters - stikstof - uitspoelen - evaporatie - greenhouse horticulture - chrysanthemums - emission - simulation models - nitrogen - leaching - evaporation
Categories Floriculture
Abstract In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.