Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436885
Title Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant : kennis over ecologische effecten van kano’s en fluisterboten, kwetsbaarheid van flora en fauna en handelingsperspectieven voor beheerder en gebruiker
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Henkens, R.J.H.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2375) - 114
Department(s) Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) waterlopen - waterrecreatie - aquatische ecologie - ecologisch herstel - broedvogels - nadelige gevolgen - natura 2000 - kaderrichtlijn water - noord-brabant - streams - water recreation - aquatic ecology - ecological restoration - breeding birds - adverse effects - water framework directive
Categories Aquatic Ecology / Leisure and Recreation
Abstract De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen werken aan het realiseren van de doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Voor de bevaarbare R5 en R6 beeksystemen kan dit proces worden gefrustreerd door de ontwikkelingen in de vaarrecreatie, vooral kano’s en fluisterboten. Voor de vergunningverlening en beheerplanprocedure bestaat behoefte aan kennis over de ecologische effecten hiervan op beeksystemen. Vooral bepaalde soorten broedvogels en massaal uitsluipende libellenlarven blijken relatief kwetsbaar voor vaarrecreatie. Zowel de beheerder als de gebruiker hebben verschillende handelingsperspectieven om ongewenste effecten te minimaliseren. Maximalisatie van het herstel van de beeksystemen tot de R5 en R6 referentiebeelden blijft uiteindelijk het beste handelingsperspectief om de doelstellingen voor recreatie en natuur te waarborgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.