Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436998
Title Productie van duurzame energie uit mest en andere biomassa : opties en combinaties van vergisten in de regio Helmond
Author(s) Verdoes, N.; Melse, R.W.; Timmerman, M.; Zwart, K.B.; Kolk, J.W.H. van der; Buisonjé, F.E. de
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 288) - 43
Department(s) LR - Environment
Alterra - Sustainable soil management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) veehouderij - mestvergisting - co-vergisting - regionale ontwikkeling - regionale verkenningen - duurzame energie - economische samenwerking - biobased economy - energiebalans - kooldioxide - noord-brabant - livestock farming - manure fermentation - co-fermentation - regional development - regional surveys - sustainable energy - economic cooperation - energy balance - carbon dioxide
Categories Bioenergy / Animal Husbandry and Environment
Abstract De Energie Club Helmond Regio (ECHR) heeft zich tot doel gesteld de regio Helmond CO2-neutraal te maken. De ECHR heeft daarom via de Wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoek uitgezet met de vraag in welke mate vergisting van mest en biomassa in de regio Helmond een bijdrage kan leveren aan meer duurzame energieproductie. In dit rapport is die verkenning gemaakt. Geïnventariseerd is welke initiatieven in dit gebied lopen en waar er koppelingen en win-winsituaties mogelijk zijn. Hieruit blijkt dat mest- en/of covergisting een positieve bijdrage kan leveren om duurzame energie te produceren en dat de efficiëntie van de benutting van deze energie (warmte, biogas, elektriciteit) verhoogd kan worden door initiatieven aan elkaar te koppelen. Er blijkt een flink aantal initiatieven in de regio te zijn, maar het is lastig om deze daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd te krijgen. Oorzaken lijken vooral: financiën, vergunningen en eenling-acties. Er is veel enthousiasme, maar de samenwerking moet duidelijk nog gezocht worden en goed ondernemerschap is een essentiële voorwaarde. Voor het gebied zijn er voorstellen gedaan om lopende initiatieven te verbinden en is uitgewerkt op welke wijze dat zou kunnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.