Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437186
Title Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex: Verschijningsvormen, maatstaven en prestaties
Author(s) Berkum, S. van; Wijnands, J.H.M.; Pronk, A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - 29
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Business Economics
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) overheidsbeleid - kennisvalorisatie - innovaties - kennisoverdracht - landbouwindustrie - landbouwsector - technologieoverdracht - informatieverspreiding - government policy - knowledge exploitation - innovations - knowledge transfer - agribusiness - agricultural sector - technology transfer - diffusion of information
Categories Government Policy, Netherlands / Knowledge Exchange
Abstract Conform de EU Strategy 2020 is investeren in een kennisintensieve economie een van de speerpunten van de Nederlandse overheid teneinde overeind te blijven in de mondiale concurrentie. Dat innovatie ook in het huidige kabinetsbeleid een belangrijke plaats inneemt, komt onder meer tot uiting in de vorming van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in 2011. Voor doelmatig en effectief beleid ter stimulering van innovatie is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de huidige kennisintensiteit en daarmee samenhangende concurreDe vraag over de kennisintensiteit van het agrocomplex wordt in deze beschouwing uitgewerkt in twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op een conceptueel raamwerk rond kennis en de export ervan: hoe leidt kennis (en technologie) tot (meer) export en in welke verschijningsvormen doet kennis zich voor? Het tweede deel richt zich op de operationalisering van het conceptuele raamwerk: hoe meet je de kennis-intensiteit van producten en diensten die door het agrocomplex worden geëxporteerd? Daarvoor worden enkele suggesties gegeven, waarna via een aantal voorbeelden een korte beschouwing volgt over de complexiteit van de relaties tussen kennis, de kennisintensiteit van producten en diensten en export van die goederen en diensten. De beschouwing sluit af met enkele voorstellen voor mogelijke vervolgstappenntiekracht van de Nederlandse economie, en die van het agrocomplex in het bijzonder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.