Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437319
Title Duurzaam bodembeheer maïs
Author(s) Riemens, M.M.; Huiting, H.F.; Deru, J.; Schooten, H.A. van; Schans, D.A. van der; Verloop, J.; Aarts, F.; Weide, R.Y. van der
Source Lelystad : PPO AGV - 101
Department(s) PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
LR - Animal Nutrition
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Team Acrres
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - maïs - bodemkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proefopzet - proefvelden - cultuurmethoden - teeltsystemen - soil management - sustainable land use - maize - soil quality - agricultural research - experimental design - experimental plots - cultural methods - cropping systems
Categories Maize / Soil Science (General)
Abstract Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs”. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het eerste projectjaar (2012) worden in deze rapportage beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.