Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437321
Title Drift door Laag Volume Strooier (LVS) NK80LT van Agricult bij omkruidbestrijding om de boomteelt : veldmetingen 2011
Author(s) Stallinga, H.; Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Michielsen, J.G.P.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 456) - 48
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) boomteelt - gewasbescherming - spuiten - preventie - drift - spuitvloeistoffen - kleinvolume spuiten - meting - onkruidbestrijding - arboriculture - plant protection - spraying - prevention - sprays - low volume spraying - measurement - weed control
Categories Ornamental Woody Plants / Weed Control
Abstract Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos - en haagplantsoen, vruchtbomen, rozen - struiken, sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met spuitboompjes die laag over het grondoppervlak (max. 30 cm ) bewegen met neerwaarts g erichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Een nieuwe ontwikkeling bij de onkruid - bestrijding in de boomteelt is het gebruik van het Laag Volume Strooier (LVS) systeem van Agricult. Bij praktijk - bespuitingen van onkruiden met het LVS systeem werd een besparing in de orde van grootte van 50% van middel gerealiseerd. Boomkwekers kunnen momenteel het LVS s yst eem niet toepassen binnen 14 meter van een water - voerende sloot omdat de drift en de driftreductie van het systeem niet is vastgesteld. Op basis van de uitgebrachte druppelgroottes en het laag bij de grond spuiten van dit systeem wordt een aanzienlijke dri ftreductie verwacht. Om de mate van driftbeperking door het Laag Volume Strooier (LVS) systeem van Agricult vast te stellen zijn in 2011 veldmetingen uitgevoerd. Driftreducerende maatregelen worden uitgedrukt ten opzichte van de drift gemeten met een refer entietechniek. Als referentie techniek voor de onkruidbestrijding in de boomteelt werd een onkruidspuit gebruikt met een spuitboom op 30 cm hoogte boven grondoppervlak en neerwaarts gerichte standaard spleet - doppen (TeeJet XR 110.04, 2 bar spuitdruk, 30 cm dopafstand)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.