Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437835
Title Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma
Author(s) Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Oliemans, W.J.; Wielen, P. van der; Michels, R.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 41
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) hoogwaterbeheersing - regionale planning - natuurbescherming - landbouw - strategisch management - flood control - regional planning - nature conservation - agriculture - strategic management
Categories Land Use Planning / Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Deltabeslissingen worden nu strategieën uitgewerkt. In deze strategieën is het essentieel om de opgaven voor veiligheid, zoetwatervoorziening en de rol die ruimtelijke inrichting daarbij kan spelen in samenhang te benaderen. Vraag daarbij is wat de effecten zijn op sectoren als landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart. Om deze effecten helder en goed in kaart te helpen brengen, zijn effectprotocollen ontwikkeld. Voor het opstellen van de protocollen hebben de auteurs deskundigen geraadpleegd in workshops en gesprekken. Deskundigen van onder andere DLG, KWR, Deltares, WUR-Alterra, LTO Noord, ZLTO, LLTB, PBL,TenneT, KEMA, Energie Nederland, VEMW, Evides Industriewater en Staatsbosbeheer hebben hun informatie willen delen ten bate van dit onderzoek. Daarnaast is prof.dr. Herman Eijsackers betrokken geweest bij de deskundigensessies modellen natuur en landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.