Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438581
Title Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in het voorjaar van 2012
Author(s) Smit, C.J.; Jong, M.L. de
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/12) - 25
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natura 2000 - mariene gebieden - natuurwaarde - schaal- en schelpdierenvisserij - duurzaamheid (sustainability) - watervogels - waddenzee - marine areas - natural value - shellfish fisheries - sustainability - waterfowl - wadden sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en sommige ervan verbeterd worden. In dezelfde gebieden vindt schelpdiervisserij plaats en vanuit het visserijbeleid wordt invulling gegeven aan een verduurzamingsopgave voor de schelpdiervisserij. Eén van de recent ingevoerde wijzigingen betreft de invang van mosselzaad op zogenaamde mosselzaadinvang-installaties (MZI’s). Deze installaties worden in maart opgebouwd en in oktober weer verwijderd. In de jaren 2010-2011 bleek dat er mogelijk een verandering was opgetreden die niet was meegenomen in de in 2009 uitgevoerde Passende Beoordeling. Deze bestond uit een vervroeging van de plaatsing van MZI’s in het voorjaar, waardoor in de afgelopen jaren al in de loop van maart tot plaatsing werd overgegaan. Uit een vergelijking van de resultaten van de vliegtuigtellingen van 11 februari en 11 maart 2011 bleek dat er aanzienlijke verschillen aanwezig waren in de aantallen aanwezige Eiders die in de omgeving van de MZI’s waren waargenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.