Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438724
Title Nitraatconcentraties in het drainwater in zeekleigebieden : oriënterend onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde nitraatconcentraties
Author(s) Boekel, E.M.P.M.; Roelsma, J.; Massop, H.T.L.; Hendriks, R.F.A.; Goedhart, P.W.; Jansen, P.C.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2360) - 100
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
Biometris (PPO/PRI)
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zware kleigronden - drainagewater - grondwater - waterkwaliteit - stikstof - nitraten - clay soils - drainage water - groundwater - water quality - nitrogen - nitrates
Categories Water Quality
Abstract De gemeten nitraatconcentraties in drain- en grondwater op de LMM-bedrijven in kleigebieden zijn sinds medio jaren 90 gehalveerd. Gemiddeld liggen de nitraatconcentraties in de kleigebieden onder de nitraatnorm van 50mg/L. Uit de geografische verdeling van de monitoringsresultaten blijkt echter dat 22% van de metingen een overschrijding laten zien en dat deze voornamelijk in het Zuidwestelijk en Centraal zeekleigebied liggen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is onderzocht wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Uit deze studie blijkt dat de verschillen in nitraatconcentraties voor een belangrijk deel verklaard worden door het landgebruik in combinatie met de hoeveelheid kwelwater op de LMM-bedrijven. Hiermee kan voor de meetjaren 2006-2008 tussen de 43% en 62% van de variatie in waargenomen nitraatconcentraties uit de drainbuizen worden verklaard. Uit de statistische analyse blijkt dat het stikstofbodemoverschot van de LMM-bedrijven in het zeekleigebied niet de gemeten gemiddelde nitraatconcentratie bij deze bedrijven verklaart.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.