Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438788
Title Keten dienstverlening natuur : kansen, knelpunten en adviezen voor uitvoering natuurwetgeving
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Sanders, M.E.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2416) - 86
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeschermingsrecht - vergunningen - nederland - flora - fauna - nature conservation law - permits - netherlands
Categories Nature Conservation Policy / Environmental Planning Law
Abstract De huidige procedures vergunningverlening Natuurbeschermingswet en ontheffingverlening Flora- en faunawet kennen een aantal knelpunten. Deze knelpunten gaan vooral om de vraag wanneer een initiatiefnemer derogatieplichtig is en welke informatie hij dan moet aanleveren. Onduidelijkheid hierover leidt bijvoorbeeld tot een lange doorlooptijd van aanvragen en hoge kosten voor onderzoek en een verminderd draagvlak voor de wet bij initiatiefnemers. Via twee diepte-interviews met vertegenwoordigers van de bouwsector en recreatiesector zijn deze knelpunten nader geduid en is onderzocht waar in het derogatieproces stappen zijn te verbeteren en te versnellen. Toekomstige ontwikkelingen binnen de natuurwetgeving en het omgevingsrecht leiden bovendien tot het verplicht aanhaken van natuur binnen de omgevingsvergunning. Dit betekent dat het gemeentelijk omgevingsloket een belangrijke taak krijgt bij het informeren over het aanhaken van natuur in de omgevingsvergunning. De provincie blijft de natuurtoets uitvoeren, dus de beoordeling of de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens voldoende zijn om een besluit over derogatieverlening te kunnen nemen. De adviezen die we geven zijn gericht op deze toekomstige ontwikkelingen. Om de uitvoering van de natuurwetgeving te verduidelijken en te vereenvoudigen zijn vier adviezen geformuleerd: 1) het versterken van de front-officefunctie van het gemeenteloket omgevingsvergunning met natuurkennis, 2) het ontsluiten van gegevensbronnen met natuurinformatie, 3) het stroomlijnen van de natuurtoets back-office en 4) het bevorderen van natuur inclusief plannen. De gezamenlijk adviezen moeten ertoe leiden dat o voorkomen wordt dat men natuur moet aanhaken (omdat via diverse andere maatregelen er eventuele negatieve effecten op natuur gesaldeerd worden) of dat bij aanhaken het opstellen van effectstudies en uitvoeren van de natuurtoets zo simpel en snel mogelijk kunnen plaatsvinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.