Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439297
Title Bedrijfsontwikkeling voor het verminderen van gasvormige emissies op het melkveebedrijf : koeien & Kansen resultaten 2010-2011
Author(s) Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.; Haan, M.H.A. de; Evers, A.G.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 68) - 30
Department(s) LR - Animal Nutrition
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - melkveebedrijven - emissie - emissiereductie - ammoniakemissie - dairy cattle - dairy farming - dairy farms - emission - emission reduction - ammonia emission
Categories Cattle / Animal Husbandry and Environment
Abstract Sinds 2009 is de kerntaak van het project Koeien & Kansen (K&K) het verminderen van de gasvormige emissies op het melkveebedrijf: methaan, lachgas (beide broeikasgassen) en ammoniak. Methaan levert de grootste bijdrage aan de on-farm broeikasgasemissie van de Nederlandse melkveehouderij. Deels ontstaat het in de mestopslag, maar voor het grootste deel (ca. 75-80%) in het maagdarmkanaal van de koe. De rantsoensamenstelling is daarmee van groot belang voor de emissie van methaan. Ook lachgas draagt bij aan de broeikasgasemissie. Lachgas ontstaat overal in de N kringloop waar nitraat wordt gevormd of afgebroken (bij nitrificatie en denitrificatie), vooral in de bodem na bemesting of beweiding en deels in de stal en mestopslag. Ammoniak draagt niet direct bij aan het broeikaseffect, maar levert schade aan het milieu door een overmatige stikstofbelasting. Ook bij ammoniak is de rantsoensamenstelling van belang: een overmaat aan stikstof in het voer leidt tot een hogere concentratie ureum in de urine, wat in contact met enzymen uit de mest wordt omgezet in ammoniak. Het project K&K heeft zich tot doel gesteld om eind 2013 de broeikasgassen met 30% gereduceerd te hebben ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse emissie anno 1990, en tevens de ammoniakemissie terug te dringen naar 3,2 kg per 1000 kg meetmelk. Dit rapport beschrijft de uitgangssituatie op de pilotbedrijven op het gebied van gasvormige emissies bij aanvang van het thema, de reductiemaatregelen die de bedrijven hebben opgepakt en het resultaat van deze maatregelen in 2010 en 2011, inclusief eventuele neveneffecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.