Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439582
Title Meetstrategie contaminanten in biota buiten de 12 mijlszone van de Nederlandse Noordzeekust t.b.v. de Kaderrichtlijn Marien
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Kotterman, M.J.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C086/13) - 36
Department(s) IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) waterverontreiniging - ecotoxicologie - noordzee - kaderrichtlijn water - mariene gebieden - water pollution - ecotoxicology - north sea - water framework directive - marine areas
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Water Pollution
Abstract Buiten de 12-mijlszone van de Nederlandse Noordzeekust vindt momenteel geen monitoring plaats van stoffen in biota, zoals vis en schelpdieren, ten behoeve van descriptor 8 (Concentraties van vervuilende stoffen) van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft IMARES een desk-study uitgevoerd waarbij de stoffen, die in het kader van de KRM moeten worden gemeten, in kaart worden gebracht. Gebruik makend van de in dit rapport verstrekte informatie kunnen keuzes worden gemaakt voor een meetstrategie, waarbij de monitoring voor de milieutoestand kan worden gecombineerd met de analyses voor humane voedselkwaliteit, ten behoeve van descriptor 9 (Concentraties van vervuilende stoffen in visproducten voor menselijke consumptie) van de KRM
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.