Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439593
Title Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit : kansrijke gebieden, samenhang met bedrijfstypen, perspectieven
Author(s) Melman, T.C.P.; Ozinga, W.A.; Schotman, A.G.M.; Sierdsema, H.; Schrijver, R.A.M.; Migchels, G.; Vogelzang, T.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2436) - 162
Department(s) Alterra - Animal ecology
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Landscape Centre
Alterra - Regional development and spatial use
LR - Innovation Processes
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - ecologische hoofdstructuur - natuurbescherming - weidevogels - flora - innovaties - nederland - agri-environment schemes - farm management - ecological network - nature conservation - grassland birds - innovations - netherlands
Categories Nature Conservation / Farm Management
Abstract Een beknopt overzicht wordt gegeven van de geschiedenis van het agrarisch natuurbeheer, gericht op de lessen die we ervan kunnen leren. Met landsdekkende bestanden (Floron, Sovon Nederland) is een analyse uitgevoerd naar de spreiding van vanuit het oogpunt van natuurbehoud relevante planten- en vogelsoorten waarvoor agrarisch natuurbeheer van betekenis zou kunnen zijn. Als criterium voor ‘voor natuurbehoud relevant’ is gehanteerd >15% doelrealisatie voor planten (per km2) en >30% doelrealisatie van vogels (per 250 m grid), gerelateerd aan de natuurdoelentypologie van Bal et al. (2001, 2004). Bepaald is welk deel van de cellen binnen de EHS, in de randzone van de EHS en buiten de EHS voorkomt. Voor enkele weidevogelsoorten is bepaald hoe de huidige populaties over de verschillende beheercategorieën zijn verdeeld. Daarnaast is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen vanuit natuuroogpunt waardevolle cellen en de daar voorkomende agrarische bedrijven (m.b.v. het GIAB-bestand met info over type, grootte, intensiteit enz.). Ten slotte is een overzicht opgesteld van de mogelijkheden die innovatie biedt voor het beter inpassen van natuur binnen het agrarische bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.