Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440304
Title Trends in indicatoren van KRM-Zeebodemintegriteit : impact van natuurlijke factoren en menselijk handelen: analyse van schaal en methodiek
Author(s) Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M.; Vries, P. de; Wal, J.T. van der; Schellekens, T.; Brummelhuis, E.B.M.
Source IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/12) - 52
Department(s) IMARES Delta
IMARES Maritiem
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) mariene ecologie - aquatische ecologie - menselijke invloed - waterbodems - milieueffect - benthos - natuurbescherming - methodologie - eu regelingen - marine ecology - aquatic ecology - human impact - water bottoms - environmental impact - nature conservation - methodology - eu regulations
Categories Marine Ecology
Abstract De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is door de EU in 2008 vastgesteld. Het doel van de KRM is om uiterlijk in 2020 te komen tot een Goede milieutoestand (GMT) van alle Europese mariene wateren. Onder een goede milieutoestand wordt begrepen dat de zee schoon, gezond en productief is en dat het gebruik van de zee op een duurzame wijze plaatsvindt. De beschrijving van de GMT geschiedt aan de hand van elf ecosysteemgerichte descriptoren. Descriptor 6 ‘zeebodemintegriteit’ is één van de elf descriptoren van de KRM en heeft direct betrekking op allerhande handelingen waarbij de zeebodem wordt beroerd. Rijkswaterstaat heeft meer inzicht nodig in de manier waarop de natuurlijke variaties en antropogene handelingen de temporele en ruimtelijke verspreidingspatronen van de bodemgemeenschappen op zee beïnvloeden om zo de impact van de mens op het ecosysteem te kunnen inschatten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.