Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440556
Title Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Dijk, T.A. van; Oenema, O.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 332) - 98
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fosfaten - afvalwaterbehandeling - afvalhergebruik - organische meststoffen - wetgeving - bemesting - Nederland - phosphates - waste water treatment - waste utilization - organic fertilizers - legislation - fertilizer application - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Alleen door de Meststoffenwet aangewezen stoffen kunnen als meststof vrij verhandeld worden. Voor afval- enreststoffen is een voorziening getroffen waardoor onder voorwaarden een gebruik als meststof mogelijk wordt.Struviet is een magnesiumammoniumfosfaat (NH4MgPO4.6H2O) en is één van de vormen waarin fosfaat uit afvalwaterof uit proceswater kan worden teruggewonnen. Door de herkomst is struviet een afvalstof. De Meststoffenwetverbiedt het gebruik van afval- en reststoffen als meststof. Onder voorwaarden kan een afvalstof in het kader van de Meststoffenwet wel als meststof toegepast worden en de gebruiksfunctie van meststof worden gegeven. Afhankelijk van de kwaliteit is struviet een snel- tot langzaamwerkende meststof. Door de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor struvietvorming, de verschillende reststromen – communaal afvalwater, effluent mestverwerking, proceswater VGI – en behandeling van struviet is er een onderscheidenlijk aanbod qua kwaliteit en belasting met contaminanten en pathogenen mogelijk. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet een advies opgesteld voor opname van struviet in de Meststoffenwet, dat rekening houdt met dit aanbod. Het opstellen van het advies is in samenspraak gebeurd met stakeholders. Dit WOt-werkdocument is het advies
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.