Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440720
Title Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0
Author(s) Velthof, G.L.; Bussink, W.; Dijk, W. van; Groenendijk, P.; Huijsmans, J.F.M.; Pul, W.A.J. van; Schroder, J.J.; Vellinga, Th.V.; Oenema, O.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 120) - 86
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Team Acrres
Alterra - Integrated water and catchment management
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
PPO/PRI AGRO Water- en Biobased Economy
LR - Environment
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierlijke meststoffen - bemesting - verontreinigingsbeheersing - wetgeving - kwaliteitsnormen - akkerbouw - graslanden - maïs - Nederland - animal manures - fertilizer application - pollution control - legislation - quality standards - arable farming - grasslands - maize - Netherlands
Categories Animal Husbandry and Environment
Abstract Het Besluit Gebruik Meststoffen schrijft voor dat dierlijke mest op emissiearme wijze wordt toegediend. Dit Besluit bepaalt daarnaast in welke periode van het jaar dierlijke mest op het land mag worden gebracht. Deze voorschriften hebben tot doel om de emissies van stikstof en fosfaat naar het milieu te beperken. In de laatste jaren zijn producten uit mestverwerking beschikbaar gekomen. Deze nieuwe mestsoorten kunnen afwijkende emissie-eigenschappen hebben, zodat er aanleiding kan zijn om andere eisen te stellen aan de wijze waarop en de periode waarin het product wordt toegediend. Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om een protocol op te stellen, dat in staat stelt te beoordelen welk risico de toepassing van mestsoorten, toedieningstechnieken en toedieningstijdstippen heeft op uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater en op de emissies van ammoniak en lachgas naar de atmosfeer. In dit rapport wordt het protocol beschreven. Met het protocol wordt een oordeel gegeven van het risico op emissies ten opzichte van referentiemeststoffen, -toedieningstijdstippen en - toedieningstechnieken. Met de resultaten van de beoordelingen met dit protocol moet het ministerie een beleidsafweging kunnen maken met betrekking tot gebruiksvoorschriften voor dierlijke mest en producten daarvan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.