Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441737
Title Actualisatie schadefuncties landbouw; fase 1 : op weg naar een geactualiseerd en klimaatbestendig systeem van effect van waterbeheer op gewasopbrengst, overzichten van doorgevoerde verbeteringen in fase 1 (september 2012-april 2013)
Author(s) Bartholomeus, R.P.; Kroes, J.G.; Bakel, J. van; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Walvoort, D.J.J.; Witte, F.
Source Wageningen : Stowa (Rapport / STOWA 2013-22) - ISBN 9789057736032 - 66
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
Alterra - Soil geography
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) waterbeheer - bodemwater - grondwaterstand - landbouw - opbrengsten - berekening - methodologie - water management - soil water - groundwater level - agriculture - yields - calculation - methodology
Categories Water Management (General)
Abstract Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar wijzigingen in landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes, omdat ze verouderd zijn. Er is inmiddels een belangrijke eerste stap gezet naar één breed gedragen methode voor het bepalen van (klimaat)robuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en opbrengstdepressies. Het is de bedoeling dat deze methode in een aantal fasen wordt gerealiseerd. De eerste fase is in de zomer van 2013 afgrond. Er is een nieuw systeem ontwikkeld voor het bepalen van klimaatrobuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengst. Dit rapport geeft een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd, op basis van de meest actuele kennis en inzichten over deze relaties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.