Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442001
Title Biologische bestrijding van Duponchelia : bestrijding van Duponchelia fovealis met bodempredatoren en biologische middelen, met aandacht voor invloeden van gewas, teeltsubstraat en toedieningstechniek
Author(s) Messelink, G.J.; Haaring, M.A.; Holstein, R. van; Wensveen, W. van
Source Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten BU GTB ) - 55
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) insectenplagen - plantenplagen - biologische bestrijding - nederland - rupsen - insect pests - plant pests - biological control - netherlands - caterpillars
Categories Biological Control of Pests
Abstract De vlinder Duponchelia fovealis is een opkomend plaagorganisme dat zich in de jaren negentig heeft gevestigd in de Nederlandse kassen. Schade wordt vooral ondervonden in potplanten door vraat van rupsen aan plantendelen. Deze rupsen leven over het algemeen goed verscholen bij de plantvoet, waardoor een bestrijding met insecticiden in dichte gewassen onvoldoende effectief kan zijn. Een alternatief voor insecticiden kan inzet van bodempredatoren zijn. Rupsen en eieren van Duponchelia worden mogelijk wel bereikt met deze rovers, die actief zoeken naar prooien. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een biologisch bestrijdingssysteem, waarmee populaties van Duponchelia tot een acceptabel niveau kunnen worden onderdrukt. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de effecten van nieuwe bodempredatoren en de invloed van gewas en substraat op deze bodempredatoren en op Duponchelia zelf. De effecten van een aantal biologische en chemische middelen op Duponchelia zijn onder kasomstandigheden bepaald, waarbij eveneens is gekeken naar combinaties van behandelingen. Tenslotte werd aandacht gegeven aan het belang van spuitfrequentie en toedieningstechniek op de effectiviteit van een verspuitbaar middel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.