Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442035
Title Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Wijnen, H.J. van; Struijs, J.; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Poorter, L.R.M. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 333) - 168
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Sub-department of Soil Quality
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mestverwerking - co-vergisting - verontreinigende stoffen - digestaat - zware metalen - pesticiden - milieubeleid - monitoring - manure treatment - co-fermentation - pollutants - digestate - heavy metals - pesticides - environmental policy
Categories Environmental Protection
Abstract Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO) aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie EZ zijn daar 6 stoffen aan toegevoegd (21+6) en werden 119 eerder aangemelde stoffen herbeoordeeld. De beoordeling betreft met name de milieuhygienische consequenties van het gebruik van covergistingsmaterialen en het resulterende digestaat na vergisting. De beoordeling van de zware metaal- en arseengehalten en de door de Meststoffenwet aangewezen organische microverontreinigingen volgt het Protocol Beoordeling Stoffen eststoffenwet, versie 2.1. Expert judgement is toegepast in geval gegevens niet of niet volledig beschikbaar waren om dit protocol te kunnen toepassen. Criteria voor expert judgement zijn voor deze situatie opgesteld. Voor de beoordeling van de residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn drie alternatieve systematieken opgesteld, mede gebaseerd op toepassing van expert judgement. Het na te streven beschermingsniveau bepaalt welke systematiek gebruikt zal gaan worden. De 21+6 stoffen zijn beoordeeld volgens het protocol en opgestelde alternatieven. De toelating van covergistingsmaterialen in Vlaanderen, Denemarken en Duitsland is betrokken bij de beoordeling. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om te komen tot beleidsafwegingen en –keuzes inzake opgestelde alternatieven en tot een effectief protocol voor toelating van afval- en reststoffen als covergistingsmateriaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.