Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442217
Title Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0
Author(s) Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Reijnen, M.J.S.M.; Ozinga, W.A.; Pouwels, R.; Eupen, M. van; Bruijn, A.M.G. de; Kuipers, H.; Hennekens, S.M.; Malinowska, A.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 337) - 66
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
WOT Natuur & Milieu
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Alterra - Earth informatics
CL - Ecological Models and Monitoring
Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - beleidsevaluatie - modellen - ecologische hoofdstructuur - vegetatietypen - beschermde soorten - nature conservation policy - policy evaluation - models - ecological network - vegetation types - protected species
Categories Nature Management (General)
Abstract Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hiervoor zijn optimale en suboptimale ruimte-, milieu- en watercondities voor plantendoelsoorten bepaald op basis van SynBioSys, neergeschaalde natuurdoeltypenkaart, kritische waarden voor stikstofdepositie en GVGinformatie uit Waternood. We concluderen dat het modelleren van plantensoorten met MNP moeilijker blijkt dan voor de soortgroepen vlinders en vogels; voor 40% van de plantensoorten kon een bruikbaar model gemaakt worden. De huidige analyses laten zien dat voor slechts een beperkt aantal plantensoorten ruimte de beperkende factor is voor duurzaam voorkomen. Milieu- en watercondities doen er meer toe, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke aanpak in veel modellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.