Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 443579
Title Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Author(s) Schoumans, O.F.; Schröder, J.J.; Groenendijk, P.; Koeijer, T.J. de; Renaud, L.V.; Lusink, M.; Kruseman, G.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2461) - 44
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
PPO/PRI AGRO Water- en Biobased Economy
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouw - emissiereductie - fijn stof - nitraten - waterkwaliteit - luchtkwaliteit - monitoring - agriculture - emission reduction - particulate matter - nitrates - water quality - air quality
Categories Environmental Pollution / Water Quality
Abstract Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te realiseren, voert de rijksoverheid actief beleid om de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw naar het grondwater en oppervlaktewater terug te dringen. Ter voorbereiding van de invoering van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) is een beknopte milieueffectrapportage (MER) op planniveau uitgevoerd. De MER richt zich vooral op het bodem- en watercompartiment, en meer precies op de verbetering van de nitraatconcentratie in het grondwater en de vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater die behaald kan worden met het voorgenomen beleid. Hierbij is er speciale aandacht voor het Zuidelijke zand- en lössgebied omdat de overschrijdingen van de streefwaarde voor de nitraatconcentratie in het grondwater in deze regio het grootst zijn. Er wordt in deze planMER studie ook aandacht besteed aan andere milieueffecten. Ingeschat is wat de gevolgen zijn voor de emissies naar de lucht (NH3, NOx, N2O, CH4, CO2 en fijnstof), het mesttransport, gebruik aan grondstoffen en de gevolgen van de emissies voor het klimaat, de natuur en leefomgeving. De berekeningen geven aan dat met het voorgenomen beleid de nitraatconcentratie in het Zuidelijke zandgebied tot gemiddeld 50 mg L-1 kan dalen. Landelijk gemiddeld verandert de N- en P-belasting van het oppervlaktewater nagenoeg niet. Voor het Zuidelijk zand- en lössgebied wordt de sterkste daling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater verwacht. Naar verwachting kan met maatwerk van aanvullende maatregelen een verdere reductie van de belasting van grondwater en oppervlaktewater worden bereikt. De emissies naar de lucht van ammoniak (NH3), lachgas (N2O) en koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), overige gasvormige stikstofverbindingen en fijn stof zullen beperkt wijzigen, met als gevolg dat de veranderingen in de effecten voor het klimaat, de natuur en de leefomgeving minimaal zullen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.