Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443638
Title Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1)
Author(s) Vroon, H.R.J.; Kiestra, E.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2468) - 66
Department(s) Alterra - Soil geography
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) grondwaterwinning - drinkwater - grondwaterstand - oogstschade - bodemkarteringen - friesland - groundwater extraction - drinking water - groundwater level - crop damage - soil surveys
Categories Geohydrology, Soil Hydrology / Water Supply
Abstract Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winning. In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft Alterra in januari 2012 t/m maart 2013 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Noordbergum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.