Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443822
Title Toepassing van digestaat in de landbouw: bemestende waarde en de risico's - Deskstudie in het kader van Energierijk
Author(s) Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 565) - 26
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Team Acrres
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) mestverwerking - drijfmest - digestaat - mestvergisting - co-vergisting - bemesting - organische meststoffen - risicoanalyse - verontreinigingen - ziekteoverdracht - biobased economy - akkerbouw - biogas - varkenshouderij - rundveehouderij - dierlijke meststoffen - manure treatment - slurries - digestate - manure fermentation - co-fermentation - fertilizer application - organic fertilizers - risk analysis - impurities - disease transmission - arable farming - pig farming - cattle husbandry - animal manures
Categories Manure treatment / Fertilizers, Fertilizer Application / Pigs / Cattle
Abstract Digestaat is het restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Digestaat kan als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw en worden toegepast zoals drijfmest. De eigenschappen van digestaat zijn globaal vergelijkbaar met die van dierlijke mest. Dit rapport gaat in op de bemestende waarde van digestaat voor de landbouw en de risico’s van het gebruik van digestaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.