Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 445057
Title Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
Author(s) Troost, K.; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J.; Asch, M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
Department(s) IMARES Delta
IMARES
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
Categories Marine Ecology
Abstract In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.