Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445967
Title Does tenure security matter? : rural household responses to land tenure reforms in northwest China
Author(s) Ma Xian lei, Xianlei
Source University. Promotor(en): Ekko van Ierland; X. Shi; Nico Heerink; Justus Wesseler. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737632 - 195
Department(s) Environmental Economics and Natural Resources Group
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Development Economics Group
WASS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2013
Keyword(s) agrarische economie - pachtstelsel - platteland - landbouwhuishoudens - landhervorming - grondeigendom - particuliere investering - eigendomsrechten - ruraal-urbane migratie - grondproductiviteit - conservering - china - noordwestelijk china - agricultural economics - tenure systems - rural areas - agricultural households - land reform - land ownership - private investment - property rights - rural urban migration - land productivity - conservation - north western china
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Het hoofddoel van China’s landbouw- en plattelandsbeleid is behoud van voedselzekerheid in eigen land en bijdragen aan de voedselzekerheid in de wereld door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verbetering van de landbouwproductiecapaciteit voor de lange termijn. In veel gebieden in China gaat de landbouwproductiecapaciteit op lange termijn echter achteruit door intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande degradatie van de hulpbronnen land en water. Het systeem van grondeigendom speelt, als fundamentele institutie die het gedrag van grondbezitters aanstuurt, een zeer belangrijke rol bij de landbouwproductie alsook bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en heeft veel belangstelling genoten van onderzoekers in China en andere regio’s in de wereld. Sinds 1998 heeft de Chinese regering een reeks marktgeoriënteerde hervormingen in het grondeigendom ingevoerd die als doel hebben de eigendomszekerheid te verbeteren en de overdraagbaarheid van rurale grond te bevorderen. Relevante wetten behelzen de Wet Grondbeheer (Land Administration Law) uit 1998, de Wet Contracten Rurale Grond (Rural Land Contract Law) uit 2002, de Eigendomswet (Property Law) uit 2007, en de Wet Mediation en Arbitrage bij Geschillen inzake Contracten Rurale Grond (Mediation and Arbitration of Rural Land Contract Disputes Law) uit 2009. Ofschoon deze hervormingen bijgedragen hebben aan een verbeterde formele eigendomszekerheid, is het niet duidelijk in welke mate ze bijdragen aan landbouwproductie en duurzaam gebruik van de grond. In deze studie worden systematisch de relaties onderzocht tussen grondeigendomszekerheid, zoals die wordt beïnvloed door de recente marktgeoriënteerde eigendomshervormingen, en de landbouwproductie in China. Op basis van de bestaande literatuur worden er vier relaties onderzocht, namelijk de relaties tussen eigendomszekerheid en, respectievelijk, grondinvesteringen, marktontwikkelingen betreffende grondpacht, ruraal-urbane migratie, en landbouwproductiviteit en technische efficiëntie. De resultaten van de studie beogen een volledig beeld te verschaffen van de belangrijkste relaties tussen grondeigendomszekerheid, beslissingen op het niveau van huishoudingen, en de landbouwproductiviteit in China. Naar verwachting zullen de verkregen inzichten relevant zijn voor de voortgaande hervormingen van het rurale grondeigendomsysteem en voor gerelateerd landbouw- en plattelandsbeleid in China. Ze zouden tevens van nut kunnen blijken voor andere ontwikkelingslanden met vergelijkbare eigendomsystemen die als doel hebben om huishoudens op het platteland te voorzien van gewaarborgde formele landgebruiksrechten voor de lange termijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.